جریان تنسور:: عملیات:: ParseTensor

#include <parsing_ops.h>

یک پروتو tensorflow.TensorProto سریالی را به یک Tensor تبدیل می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • serialized: یک رشته اسکالر حاوی یک پروتوی سریالی TensorProto.
  • out_type: نوع تانسور سریال. نوع ارائه شده باید با نوع تانسور سریالی مطابقت داشته باشد و هیچ تبدیل ضمنی صورت نخواهد گرفت.

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

ParseTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, DataType out_type)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

ParseTensor

 ParseTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input serialized,
  DataType out_type
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const