جریان تنسور:: عملیات:: PlaceholderWithDefault

#include <array_ops.h>

یک عملیات نگهدارنده مکان که وقتی خروجی آن تغذیه نمی شود از input عبور می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: مقدار پیش‌فرض برای تولید زمانی که output تغذیه نمی‌شود.
  • شکل: شکل (احتمالاً جزئی) تانسور.

برمی گرداند:

  • Output : یک تانسور مکان نگهدار که در صورت عدم تغذیه، input به طور پیش فرض انجام می دهد.

سازندگان و ویرانگرها

PlaceholderWithDefault (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

PlaceholderWithDefault

 PlaceholderWithDefault(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const