از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: PlaceholderWithDefault

#include <array_ops.h>

یک مکان یاب که وقتی input آن تغذیه نمی شود از input عبور می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • input: مقدار پیش فرض تولید هنگام تغذیه نکردن output .
  • shape: شکل (احتمالاً جزئی) تنسور.

بازده:

  • Output : یک تانسور نگهدارنده مکان است که در صورت عدم تغذیه input به طور پیش فرض input می شود.

سازندگان و ویرانگران

PlaceholderWithDefault (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, PartialTensorShape shape)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

PlaceholderWithDefault

 PlaceholderWithDefault(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  PartialTensorShape shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const