جریان تنسور:: عملیات:: چند گاما

#include <math_ops.h>

تابع polygamma \(^{(n)}(x)\)را محاسبه کنید.

خلاصه

تابع چند گاما به صورت زیر تعریف می شود:

\(^{(a)}(x) = {d^a}{dx^a} (x)\)

که در آن \((x)\) تابع دیگاما است. تابع چندگاما فقط برای دستورات عدد صحیح غیر منفی \a تعریف شده است

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

Polygamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

چند گاما

 Polygamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const