از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: چند همسری

#include <math_ops.h>

عملکرد چند همسری \(^{(n)}(x)\) را محاسبه کنید.

خلاصه

عملکرد چند همسری به این صورت تعریف می شود:

\(^{(a)}(x) = {d^a}{dx^a} (x)\)

که در آن \((x)\) تابع digamma است. تابع polygamma فقط برای دستورهای عدد صحیح غیر منفی تعریف می شود \ a

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Polygamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

چند همسری

 Polygamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const