از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: پاو

#include <math_ops.h>

قدرت یک مقدار را به مقدار دیگر محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک سنسور x و یک سنسور y ، این عملیات \(x^y\) را برای عناصر مربوطه در x و y محاسبه می کند. مثلا:

# tensor 'x' is [[2, 2]], [3, 3]]
# tensor 'y' is [[8, 16], [2, 3]]
tf.pow(x, y) ==> [[256, 65536], [9, 27]]

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Pow (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

پاو

 Pow(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const