جریان تنسور:: عملیات:: پاو

#include <math_ops.h>

توان یک مقدار را به مقدار دیگر محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور x و یک تانسور y ، این عملیات \(x^y\) را برای عناصر متناظر در x و y محاسبه می‌کند. مثلا:

# tensor 'x' is [[2, 2]], [3, 3]]
# tensor 'y' is [[8, 16], [2, 3]]
tf.pow(x, y) ==> [[256, 65536], [9, 27]]

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

Pow (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

پاو

 Pow(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const