جریان تنسور:: عملیات:: صف اولویت

#include <data_flow_ops.h>

صفی که عناصر مرتب شده بر اساس مقدار جزء اول را تولید می کند.

خلاصه

توجه داشته باشید که PriorityQueue نیاز دارد که اولین جزء هر عنصر یک int64 اسکالر باشد، علاوه بر عناصر دیگر که توسط component_types اعلام شده است. بنابراین، فراخوانی‌های Enqueue و EnqueueMany (وظیفه Dequeue و DequeueMany) در یک PriorityQueue ، همگی به یک ورودی اضافی در لیست‌های ورودی (به‌عنوان خروجی) نیاز دارند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • shapes: شکل هر جزء در یک مقدار. طول این attr باید یا 0 باشد یا با طول component_types برابر باشد. اگر طول این attr 0 باشد، اشکال عناصر صف محدود نمی‌شوند و تنها یک عنصر ممکن است در هر بار صف بندی شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • component_types: نوع هر جزء در یک مقدار.
 • ظرفیت: کران بالای تعداد عناصر در این صف. اعداد منفی به معنای بدون محدودیت است.
 • ظرف: اگر خالی نباشد، این صف در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: اگر خالی نباشد، این صف با نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

برمی گرداند:

 • Output : دسته به صف.

سازندگان و ویرانگرها

PriorityQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & shapes)
PriorityQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & shapes, const PriorityQueue::Attrs & attrs)

صفات عمومی

handle
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Capacity (int64 x)
ComponentTypes (const DataTypeSlice & x)
Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: PriorityQueue:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای PriorityQueue .

صفات عمومی

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

توابع عمومی

صف اولویت

 PriorityQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & shapes
)

صف اولویت

 PriorityQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & shapes,
 const PriorityQueue::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرفیت

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ComponentTypes

Attrs ComponentTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)