جریان تنسور:: عملیات:: QuantizedAvgPool

#include <nn_ops.h>

میانگین مخزن تانسور ورودی را برای انواع کوانتیزه تولید می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: 4 بعدی با شکل [batch, height, width, channels] .
 • min_input: مقدار شناوری که کمترین مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • max_input: مقدار شناوری که بالاترین مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد تانسور ورودی. طول باید 4 باشد تا با تعداد ابعاد ورودی مطابقت داشته باشد.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد تانسور ورودی. طول باید 4 باشد تا با تعداد ابعاد ورودی مطابقت داشته باشد.
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

برمی گرداند:

 • خروجی Output
 • Output min_output: مقدار شناوری که کمترین مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • Output max_output: مقدار شناوری که بالاترین مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.

سازندگان و ویرانگرها

QuantizedAvgPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

صفات عمومی

max_output
min_output
operation
output

صفات عمومی

حداکثر_خروجی

::tensorflow::Output max_output

min_output

::tensorflow::Output min_output

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

QuantizedAvgPool

 QuantizedAvgPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)