از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: کوانتومی شدهBatchNormWithGlobalNormalization

#include <nn_ops.h>

عادی سازی دسته ای

خلاصه

این عملیات منسوخ شده و در آینده حذف خواهد شد. tf.nn.batch_normalization ترجیح tf.nn.batch_normalization .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • تی: یک 4D ورودی تانسور .
 • t_min: مقداری که با کمترین ورودی کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • t_max: مقداری که با بالاترین ورودی کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • متر: یک 1D میانگین تانسور با اندازه تطبیق آخرین ابعاد تی. این اولین خروجی از tf.nn.moments یا میانگین متحرک ذخیره شده آن است.
 • m_min: مقدار نشان داده شده با کمترین میانگین کوانتیزه شده.
 • m_max: مقداری که با بالاترین میانگین کوانتیزه نشان داده می شود.
 • V: یک 1D واریانس تانسور با اندازه تطبیق آخرین ابعاد تی. این دومین خروجی از tf.nn.moments یا میانگین متحرک ذخیره شده آن است.
 • v_min: مقدار نشان داده شده با کمترین واریانس کوانتیزه شده.
 • v_max: مقداری که بالاترین واریانس کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • بتا: یک 1D بتا تانسور با اندازه تطبیق آخرین ابعاد تی. جبرانی که به تانسور نرمال شده اضافه می شود.
 • beta_min: مقداری که با کمترین جبران مقداردهی شده نشان داده می شود.
 • beta_max: مقدار نشان داده شده با بالاترین مقدار جبران شده.
 • گاما: یک 1D گاما تانسور با اندازه تطبیق آخرین ابعاد تی. اگر "مقیاس_بعد از عادی سازی" درست باشد ، این تانسور با تانسور نرمال شده ضرب می شود.
 • gamma_min: مقداری که با کمترین گامای کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • gamma_max: مقداری که بالاترین گامای کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • variance_epsilon: یک عدد شناور کوچک برای جلوگیری از تقسیم بر 0 است.
 • scale_after_normalization: یک بول که نشان می دهد آیا تانسور حاصل باید با گاما ضرب شود.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t, :: tensorflow::Input t_min, :: tensorflow::Input t_max, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input m_min, :: tensorflow::Input m_max, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input v_min, :: tensorflow::Input v_max, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input beta_min, :: tensorflow::Input beta_max, :: tensorflow::Input gamma, :: tensorflow::Input gamma_min, :: tensorflow::Input gamma_max, DataType out_type, float variance_epsilon, bool scale_after_normalization)

صفات عمومی

operation
result
result_max
result_min

صفات عمومی

عمل

Operation operation

نتیجه

::tensorflow::Output result

result_max

::tensorflow::Output result_max

نتیجه_ دقیقه

::tensorflow::Output result_min

کارکردهای عمومی

کوانتومی شدهBatchNormWithGlobalNormalization

 QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input t,
 ::tensorflow::Input t_min,
 ::tensorflow::Input t_max,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input m_min,
 ::tensorflow::Input m_max,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input v_min,
 ::tensorflow::Input v_max,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input beta_min,
 ::tensorflow::Input beta_max,
 ::tensorflow::Input gamma,
 ::tensorflow::Input gamma_min,
 ::tensorflow::Input gamma_max,
 DataType out_type,
 float variance_epsilon,
 bool scale_after_normalization
)