جریان تنسور:: عملیات:: QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization

#include <nn_ops.h>

نرمال سازی دسته ای کوانتیزه شده

خلاصه

این عملیات منسوخ شده است و در آینده حذف خواهد شد. tf.nn.batch_normalization را ترجیح دهید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • t: یک تانسور ورودی 4 بعدی.
 • t_min: مقداری که با کمترین ورودی کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • t_max: مقداری که با بالاترین ورودی کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • m: یک تانسور میانگین 1 بعدی با اندازه مطابق با آخرین بعد t. این اولین خروجی از tf.nn.moments یا میانگین متحرک ذخیره شده آن است.
 • m_min: مقداری که با کمترین میانگین کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • m_max: مقداری که با بالاترین میانگین کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • v: یک تانسور واریانس 1 بعدی با اندازه مطابق با آخرین بعد t. این دومین خروجی از tf.nn.moments یا میانگین متحرک ذخیره شده آن است.
 • v_min: مقداری که با کمترین واریانس کوانتیزه نشان داده می شود.
 • v_max: مقداری که با بالاترین واریانس کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • بتا: یک تانسور بتا 1 بعدی با اندازه مطابق با آخرین بعد t. یک افست که باید به تانسور نرمال شده اضافه شود.
 • beta_min: مقداری که با کمترین افست کوانتیزه نشان داده می شود.
 • beta_max: مقداری که با بالاترین افست کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • گاما: یک تانسور گاما 1 بعدی با اندازه مطابق با آخرین بعد t. اگر "scale_after_normalization" درست باشد، این تانسور با تانسور نرمال شده ضرب می شود.
 • gamma_min: مقداری که با کمترین گامای کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • gamma_max: مقداری که با بالاترین گامای کوانتیزه شده نشان داده می شود.
 • variance_epsilon: یک عدد شناور کوچک برای جلوگیری از تقسیم بر 0.
 • scale_after_normalization: یک بولی که نشان می دهد آیا تانسور حاصل باید با گاما ضرب شود یا خیر.

برمی‌گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t, :: tensorflow::Input t_min, :: tensorflow::Input t_max, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input m_min, :: tensorflow::Input m_max, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input v_min, :: tensorflow::Input v_max, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input beta_min, :: tensorflow::Input beta_max, :: tensorflow::Input gamma, :: tensorflow::Input gamma_min, :: tensorflow::Input gamma_max, DataType out_type, float variance_epsilon, bool scale_after_normalization)

صفات عمومی

operation
result
result_max
result_min

صفات عمومی

عمل

Operation operation

نتیجه

::tensorflow::Output result

نتیجه_حداکثر

::tensorflow::Output result_max

نتیجه_دقیقه

::tensorflow::Output result_min

توابع عمومی

QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization

 QuantizedBatchNormWithGlobalNormalization(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input t,
 ::tensorflow::Input t_min,
 ::tensorflow::Input t_max,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input m_min,
 ::tensorflow::Input m_max,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input v_min,
 ::tensorflow::Input v_max,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input beta_min,
 ::tensorflow::Input beta_max,
 ::tensorflow::Input gamma,
 ::tensorflow::Input gamma_min,
 ::tensorflow::Input gamma_max,
 DataType out_type,
 float variance_epsilon,
 bool scale_after_normalization
)