جریان تنسور:: عملیات:: QuantizedBiasAdd

#include <nn_ops.h>

«بایاس» تانسور را به «ورودی» تانسور برای انواع کوانتیزه‌شده اضافه می‌کند.

خلاصه

مقادیر بایاس را در ابعاد 0..N-2 "ورودی" پخش می کند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • سوگیری: یک تانسور سوگیری 1 بعدی با اندازه مطابق با آخرین بعد "ورودی".
 • min_input: مقدار شناوری که کمترین مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • max_input: مقدار شناوری که بالاترین مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • min_bias: مقدار شناوری که کمترین مقدار بایاس کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • max_bias: مقدار شناوری که بالاترین مقدار بایاس کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.

برمی گرداند:

 • خروجی Output
 • Output min_out: مقدار شناوری که کمترین مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • Output max_out: مقدار شناوری که بالاترین مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.

سازندگان و ویرانگرها

QuantizedBiasAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input bias, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, :: tensorflow::Input min_bias, :: tensorflow::Input max_bias, DataType out_type)

صفات عمومی

max_out
min_out
operation
output

صفات عمومی

حداکثر کردن

::tensorflow::Output max_out

min_out

::tensorflow::Output min_out

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

QuantizedBiasAdd

 QuantizedBiasAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input bias,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 ::tensorflow::Input min_bias,
 ::tensorflow::Input max_bias,
 DataType out_type
)