از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QuantizedBiasAdd

#include <nn_ops.h>

"بایاس" تنسور را برای انواع اندازه ای شده به "ورودی" تنسور اضافه می کند.

خلاصه

مقادیر بایاس را در ابعاد 0..N-2 «ورودی» پخش می کند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • تعصب: یک 1D تعصب تانسور با اندازه تطبیق آخرین بعد از ورودی.
 • min_input: مقدار float که کمترین مقدار ورودی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • max_input: مقدار float که بالاترین مقدار ورودی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • min_bias: مقدار float که کمترین مقدار بایاس کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • max_bias: مقدار float که بالاترین مقدار بایاس کوانتیزه شده را نشان می دهد.

بازده:

 • Output خروجی
 • Output min_out: مقدار float که کمترین مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • Output max_out: مقدار float که بالاترین مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.

سازندگان و ویرانگران

QuantizedBiasAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input bias, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, :: tensorflow::Input min_bias, :: tensorflow::Input max_bias, DataType out_type)

صفات عمومی

max_out
min_out
operation
output

صفات عمومی

حداکثر کردن

::tensorflow::Output max_out

min_out

::tensorflow::Output min_out

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

QuantizedBiasAdd

 QuantizedBiasAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input bias,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 ::tensorflow::Input min_bias,
 ::tensorflow::Input max_bias,
 DataType out_type
)