از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QuantizedMaxPool

#include <nn_ops.h>

حداکثر استخر تانسور ورودی را برای انواع کوانتیزه تولید می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 4D (دسته ای x ردیف x ستون x عمق) Tensor to MaxReduce over.
 • min_input: مقدار float که کمترین مقدار ورودی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • max_input: مقدار float که بالاترین مقدار ورودی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد از سنسور ورودی. طول باید 4 باشد تا با تعداد ابعاد ورودی مطابقت داشته باشد.
 • strides: نوار پنجره کشویی برای هر بعد از سنسور ورودی. طول باید 4 باشد تا با تعداد ابعاد ورودی مطابقت داشته باشد.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

بازده:

 • Output خروجی
 • Output min_output: مقدار float که کمترین مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • Output max_output: مقدار float که بالاترین مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.

سازندگان و ویرانگران

QuantizedMaxPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)

صفات عمومی

max_output
min_output
operation
output

صفات عمومی

حداکثر_ خروجی

::tensorflow::Output max_output

min_output

::tensorflow::Output min_output

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

QuantizedMaxPool

 QuantizedMaxPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)