جریان تنسور:: عملیات:: QueueIsClosedV2

#include <data_flow_ops.h>

اگر صف بسته باشد، true برمی‌گرداند.

خلاصه

اگر صف بسته باشد این عملیات true و اگر صف باز باشد false را برمی گرداند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • handle: دسته به یک صف.

برمی‌گرداند:

  • Output : تانسور is_closed.

سازندگان و تخریب کنندگان

QueueIsClosedV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

is_closed
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

بسته است

::tensorflow::Output is_closed

عمل

Operation operation

توابع عمومی

QueueIsClosedV2

 QueueIsClosedV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const