از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QueueIsClosedV2

#include <data_flow_ops.h>

اگر صف بسته شود ، درست برمی گردد.

خلاصه

این عملیات در صورت بسته شدن صف درست و در صورت باز بودن صف نادرست برمی گردد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • handle: دسته به صف.

بازده:

  • Output : تانسور بسته است.

سازندگان و ویرانگران

QueueIsClosedV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

is_closed
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

بسته است

::tensorflow::Output is_closed

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

QueueIsClosedV2

 QueueIsClosedV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const