جریان تنسور:: عملیات:: QueueSize

#include <data_flow_ops.h>

تعداد عناصر موجود در صف داده شده را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • handle: دسته به یک صف.

برمی گرداند:

  • Output : تعداد عناصر در صف داده شده.

سازندگان و ویرانگرها

QueueSize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

operation
size

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

اندازه

::tensorflow::Output size

توابع عمومی

QueueSize

 QueueSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const