از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QueueSize

#include <data_flow_ops.h>

تعداد عناصر در صف داده شده را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • handle: دسته به صف.

بازده:

  • Output : تعداد عناصر در صف داده شده.

سازندگان و ویرانگران

QueueSize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

operation
size

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

اندازه

::tensorflow::Output size

کارکردهای عمومی

QueueSize

 QueueSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const