از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RGBToHSV

#include <image_ops.h>

یک یا چند تصویر را از RGB به HSV تبدیل می کند.

خلاصه

یک تانسور با همان شکل تانسور images ، حاوی مقدار HSV پیکسل ها را تولید می کند. خروجی فقط در صورتی مشخص می شود که مقدار images در [0,1] باشد.

output[..., 0] شامل رنگ ، output[..., 1] حاوی اشباع و output[..., 2] حاوی مقدار است. تمام مقادیر HSV در [0,1] . رنگ 0 با قرمز خالص مطابقت دارد ، رنگ 1/3 سبز خالص و 2/3 آبی خالص است.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • تصاویر: رتبه 1-D یا بالاتر. داده های RGB برای تبدیل آخرین ابعاد باید اندازه 3 باشد.

بازده:

  • Output : images تبدیل شده به HSV.

سازندگان و ویرانگران

RGBToHSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

RGBToHSV

 RGBToHSV(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const