جریان تنسور:: عملیات:: RGBToHSV

#include <image_ops.h>

یک یا چند تصویر را از RGB به HSV تبدیل می کند.

خلاصه

یک تانسور هم شکل با تانسور images ، حاوی مقدار HSV پیکسل ها را خروجی می دهد. خروجی تنها زمانی به خوبی تعریف می شود که مقدار در images در [0,1] باشد.

output[..., 0] حاوی رنگ، output[..., 1] حاوی اشباع، و output[..., 2] حاوی مقدار است. همه مقادیر HSV در [0,1] هستند. رنگ 0 مربوط به قرمز خالص، رنگ 1/3 سبز خالص و 2/3 آبی خالص است.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • تصاویر: رتبه 1 بعدی یا بالاتر. داده های RGB برای تبدیل. ابعاد آخر باید سایز 3 باشد.

برمی گرداند:

  • Output : images تبدیل شده به HSV.

سازندگان و تخریب کنندگان

RGBToHSV (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

RGBToHSV

 RGBToHSV(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const