جریان تنسور:: عملیات:: دامنه

#include <math_ops.h>

دنباله ای از اعداد ایجاد می کند.

خلاصه

این عملیات دنباله‌ای از اعداد را ایجاد می‌کند که از start شروع می‌شود و با افزایش delta تا حد اما بدون احتساب limit گسترش می‌یابد.

مثلا:

# 'start' is 3
# 'limit' is 18
# 'delta' is 3
tf.range(start, limit, delta) ==> [3, 6, 9, 12, 15]

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • شروع: 0-D (اسکالر). اولین ورودی در دنباله.
  • حد: 0-D (اسکالر). حد بالایی توالی، انحصاری.
  • دلتا: 0-D (اسکالر). اختیاری. پیش فرض 1 است. عددی که افزایش start .

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Range (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input start, :: tensorflow::Input limit, :: tensorflow::Input delta)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

دامنه

 Range(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input start,
  ::tensorflow::Input limit,
  ::tensorflow::Input delta
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const