از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: دامنه

#include <math_ops.h>

توالی اعداد ایجاد می کند.

خلاصه

این عملیات توالی اعدادی را ایجاد می کند که از start و با افزایش delta تا limit .

مثلا:

# 'start' is 3
# 'limit' is 18
# 'delta' is 3
tf.range(start, limit, delta) ==> [3, 6, 9, 12, 15]

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • شروع: 0-D (مقیاسی). اولین ورود در سکانس.
  • حد: 0-D (مقیاسی). حد بالای دنباله ، انحصاری.
  • دلتا: 0-D (اسکالر). اختیاری. پیش فرض 1. عددی است که افزایش start .

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Range (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input start, :: tensorflow::Input limit, :: tensorflow::Input delta)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

دامنه

 Range(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input start,
  ::tensorflow::Input limit,
  ::tensorflow::Input delta
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const