جریان تنسور:: عملیات:: ReadFile

#include <io_ops.h>

کل محتویات نام فایل ورودی را می خواند و خروجی می گیرد.

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور محتویات.

سازندگان و تخریب کنندگان

ReadFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename)

صفات عمومی

contents
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

فهرست

::tensorflow::Output contents

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ReadFile

 ReadFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const