از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ReadFile

#include <io_ops.h>

تمام محتویات نام پرونده ورودی را می خواند و خارج می کند.

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور محتویات.

سازندگان و ویرانگران

ReadFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename)

صفات عمومی

contents
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

فهرست

::tensorflow::Output contents

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ReadFile

 ReadFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const