جریان تنسور:: عملیات:: ReaderNumWorkUnitsCompleted

#include <io_ops.h>

تعداد واحدهای کاری را که این Reader پردازش کرده است برمی گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور units_completed.

سازندگان و ویرانگرها

ReaderNumWorkUnitsCompleted (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

صفات عمومی

operation
units_completed

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

units_completed

::tensorflow::Output units_completed

توابع عمومی

ReaderNumWorkUnitsCompleted

 ReaderNumWorkUnitsCompleted(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const