جریان تنسور:: عملیات:: ReaderReadUpTo

#include <io_ops.h>

جفت‌های num_records (کلید، مقدار) تولید شده توسط Reader را برمی‌گرداند.

خلاصه

در صورت لزوم از صف ورودی خارج می‌شود (مثلاً زمانی که Reader باید از یک فایل جدید شروع به خواندن کند، زیرا با فایل قبلی تمام شده است). حتی قبل از آخرین دسته ممکن است کمتر از num_records برگرداند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader .
  • queue_handle: دسته به یک Queue ، با موارد کاری رشته.
  • num_records: تعداد رکوردهایی برای خواندن از Reader .

برمی گرداند:

  • کلیدهای Output : یک تانسور 1 بعدی.
  • مقادیر Output : یک تانسور 1 بعدی.

سازندگان و ویرانگرها

ReaderReadUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle, :: tensorflow::Input num_records)

صفات عمومی

keys
operation
values

صفات عمومی

کلیدها

::tensorflow::Output keys

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::Output values

توابع عمومی

ReaderReadUpTo

 ReaderReadUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle,
  ::tensorflow::Input num_records
)