از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ReaderReadUpTo

#include <io_ops.h>

تا num_records (کلید ، مقدار) تولید شده توسط Reader را num_records گرداند.

خلاصه

در صورت لزوم از صف ورودی حذف می شود (به عنوان مثال وقتی Reader بخواهد از پرونده جدید شروع به خواندن کند زیرا با پرونده قبلی تمام شده است). ممکن است حتی قبل از آخرین دسته کمتر از num_records .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • reader_handle: به یک Reader رسیدگی کنید.
  • queue_handle: با اشیای کار رشته ای به یک Queue بکشید.
  • num_records: تعداد سوابق خوانده شده از Reader .

بازده:

  • کلیدهای Output : یک سنسور 1-D.
  • مقادیر Output : یک سنسور 1-D.

سازندگان و ویرانگران

ReaderReadUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle, :: tensorflow::Input num_records)

صفات عمومی

keys
operation
values

صفات عمومی

کلیدها

::tensorflow::Output keys

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::Output values

کارکردهای عمومی

ReaderReadUpTo

 ReaderReadUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle,
  ::tensorflow::Input num_records
)