جریان تنسور:: عملیات:: ReaderRead

#include <io_ops.h>

رکورد بعدی (کلید، جفت مقدار) تولید شده توسط Reader را برمی گرداند.

خلاصه

در صورت لزوم از صف ورودی خارج می‌شود (مثلاً زمانی که Reader باید از یک فایل جدید شروع به خواندن کند، زیرا با فایل قبلی تمام شده است).

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.
  • queue_handle: دسته به یک صف، با موارد کار رشته.

برمی گرداند:

  • کلید Output : یک اسکالر.
  • مقدار Output : یک اسکالر.

سازندگان و ویرانگرها

ReaderRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle)

صفات عمومی

key
operation
value

صفات عمومی

کلید

::tensorflow::Output key

عمل

Operation operation

ارزش

::tensorflow::Output value

توابع عمومی

ReaderRead

 ReaderRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle
)