از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ReaderRead

#include <io_ops.h>

رکورد بعدی (کلید ، جفت مقدار) تولید شده توسط Reader را برمی گرداند.

خلاصه

در صورت لزوم از صف ورودی حذف می شود (به عنوان مثال وقتی Reader بخواهد از پرونده جدید شروع به خواندن کند زیرا با پرونده قبلی تمام شده است).

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • reader_handle: به یک خواننده رسیدگی کنید.
  • queue_handle: با اشیای کار رشته ای به یک صف بکشید.

بازده:

  • کلید Output : اسکالر.
  • مقدار Output : اسکالر.

سازندگان و ویرانگران

ReaderRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle)

صفات عمومی

key
operation
value

صفات عمومی

کلید

::tensorflow::Output key

عمل

Operation operation

مقدار

::tensorflow::Output value

کارکردهای عمومی

ReaderRead

 ReaderRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle
)