جریان تنسور:: عملیات:: ReaderReset

#include <io_ops.h>

یک Reader را به حالت تمیز اولیه بازگردانید .

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

ReaderReset (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ReaderReset

 ReaderReset(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const