از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ReaderReset

#include <io_ops.h>

بازگرداندن یک خواننده به حالت تمیز اولیه آن است.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • reader_handle: به یک خواننده رسیدگی کنید.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ReaderReset (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ReaderReset

 ReaderReset(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const