جریان تنسور:: عملیات:: بازگرداندن

#include <io_ops.h>

یک تانسور را از فایل های ایست بازیابی بازیابی می کند.

خلاصه

یک تانسور ذخیره شده در یک یا چند فایل را می خواند. اگر چندین فایل وجود داشته باشد (مثلاً به این دلیل که یک تانسور به‌عنوان برش ذخیره شده است)، file_pattern ممکن است حاوی نمادهای عام ( * و ? ) باشد فقط در قسمت نام فایل، نه در بخش دایرکتوری.

اگر یک file_pattern با چندین فایل مطابقت داشته باشد، preferred_shard می توان برای اشاره به اینکه تانسور درخواستی در کدام فایل احتمالاً یافت می شود استفاده کرد. این عملیات ابتدا فایل را در index preferred_shard در لیست فایل های منطبق باز می کند و سعی می کند تانسورها را از آن فایل بازیابی کند. فقط در صورتی که برخی از تانسورها یا برش های تانسور در آن فایل اول یافت نشد، آنگاه Op همه فایل ها را باز می کند. تنظیم preferred_shard برای مطابقت با مقدار ارسال شده به‌عنوان ورودی shard یک Save Op منطبق ممکن است بازیابی را سرعت بخشد. این ویژگی فقط بر عملکرد تأثیر می گذارد، نه صحت. مقدار پیش فرض -1 به این معنی است که فایل ها به ترتیب پردازش می شوند.

RestoreSlice نیز ببینید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • file_pattern: باید یک عنصر واحد داشته باشد. الگوی فایل هایی که تانسور را از آن می خوانیم.
 • tensor_name: باید یک عنصر واحد داشته باشد. نام تانسوری که باید بازیابی شود.
 • dt: نوع تانسوری که باید بازیابی شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • preferred_shard: اگر چندین فایل با file_pattern مطابقت داشته باشند، فهرست فایلی که ابتدا باز می شود.

برمی‌گرداند:

 • Output : تانسور بازیابی شده

سازندگان و تخریب کنندگان

Restore (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input file_pattern, :: tensorflow::Input tensor_name, DataType dt)
Restore (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input file_pattern, :: tensorflow::Input tensor_name, DataType dt, const Restore::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
tensor

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

PreferredShard (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: Restore:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Restore .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تانسور

::tensorflow::Output tensor

توابع عمومی

بازگرداندن

 Restore(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input file_pattern,
 ::tensorflow::Input tensor_name,
 DataType dt
)

بازگرداندن

 Restore(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input file_pattern,
 ::tensorflow::Input tensor_name,
 DataType dt,
 const Restore::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

PreferredShard

Attrs PreferredShard(
 int64 x
)