از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: بازگرداندن

#include <io_ops.h>

تنسور را از پرونده های ایست بازرسی بازیابی می کند.

خلاصه

یک سنسور ذخیره شده در یک یا چند پرونده را می خواند. اگر چندین پرونده وجود دارد (به عنوان مثال به دلیل اینکه یک تنسور به عنوان برش ذخیره شده است) ، file_pattern ممکن است حاوی نمادهای wildcard ( * و ? ) در قسمت نام پرونده باشد ، نه در بخش فهرست.

اگر یک file_pattern مسابقات چندین فایل، preferred_shard را می توان به اشاره است که در آن فایل تانسور درخواست شده است به احتمال زیاد یافت می شود استفاده می شود. این عملیات برای اولین بار فایل در صفحه اول باز preferred_shard در لیست از فایل های تطبیق و سعی کنید برای بازگرداندن تانسورها از آن فایل. فقط اگر برخی از تانسورها یا برشهای تنسور در آن پرونده اول یافت نشوند ، Op تمام پرونده ها را باز می کند. تنظیم preferred_shard برای مطابقت با مقدار تصویب شده به عنوان ورودی shard یک Save سازگار ممکن است سرعت بازیابی را افزایش دهد . این ویژگی فقط بر عملکرد تأثیر می گذارد ، نه درست بودن. مقدار پیش فرض -1 به این معنی است که پرونده ها به ترتیب پردازش می شوند.

به RestoreSlice نیز مراجعه کنید.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • file_pattern: باید یک عنصر واحد داشته باشد. الگوی پرونده هایی که از آنها تنسور را می خوانیم.
 • tensor_name: باید یک عنصر واحد داشته باشد. نام تنسور بازیابی شود.
 • dt: نوع تانسوری که باید بازیابی شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • file_pattern : فهرست پرونده برای باز کردن ابتدا اگر چندین پرونده با file_pattern مطابقت file_pattern باشد.

بازده:

 • Output : تانسور ترمیم شده.

سازندگان و ویرانگران

Restore (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input file_pattern, :: tensorflow::Input tensor_name, DataType dt)
Restore (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input file_pattern, :: tensorflow::Input tensor_name, DataType dt, const Restore::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
tensor

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

PreferredShard (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: بازیابی :: Attrs

تنظیم کنندگان ویژگی اختیاری برای بازیابی .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تنسور

::tensorflow::Output tensor

کارکردهای عمومی

بازگرداندن

 Restore(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input file_pattern,
 ::tensorflow::Input tensor_name,
 DataType dt
)

بازگرداندن

 Restore(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input file_pattern,
 ::tensorflow::Input tensor_name,
 DataType dt,
 const Restore::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ترجیح داده شده

Attrs PreferredShard(
 int64 x
)