از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: صرفه جویی

#include <io_ops.h>

سنسورهای ورودی را در دیسک ذخیره می کند.

خلاصه

اندازه tensor_names باید با تعداد tensor_names مطابقت داشته data . data[i] در filename با نام tensor_names[i] .

همچنین به SaveSlices مراجعه کنید.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • filename: باید یک عنصر واحد داشته باشد. نام فایلی که ما tensor را به آن می نویسیم.
  • tensor_names: شکل [N] . نام تنسورهایی که باید ذخیره شوند.
  • data: N tensors برای ذخیره.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Save (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::InputList data)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

صرفه جویی

 Save(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input tensor_names,
  ::tensorflow::InputList data
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const