جریان تنسور:: عملیات:: صرفه جویی

#include <io_ops.h>

تانسورهای ورودی را روی دیسک ذخیره می کند.

خلاصه

اندازه tensor_names باید با تعداد تانسورهای data مطابقت داشته باشد. data[i] روی filename با نام tensor_names[i] نوشته می‌شود.

SaveSlices نیز ببینید.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • نام فایل: باید یک عنصر واحد داشته باشد. نام فایلی که تانسور را روی آن می نویسیم.
  • tensor_names: شکل [N] . نام تانسورهایی که باید ذخیره شوند.
  • داده: N تانسور برای ذخیره.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Save (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::InputList data)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

صرفه جویی

 Save(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input tensor_names,
  ::tensorflow::InputList data
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const