از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SaveSlices

#include <io_ops.h>

برشهای تنسور ورودی را بر روی دیسک ذخیره می کند.

خلاصه

این مانند Save با این تفاوت که سنسورها را می توان در پرونده ذخیره شده به عنوان یک تانسور بزرگتر ذکر کرد. shapes_and_slices شکل تانسور بزرگتر و برشی را که این تانسور می پوشاند مشخص می کند. shapes_and_slices باید به اندازه نام های tensor_names عناصر داشته tensor_names .

عناصر ورودی shapes_and_slices و shapes_and_slices باید یکی باشد:

 • رشته خالی ، در این حالت سنسور مربوطه به طور معمول ذخیره می شود.
 • رشته ای از dim0 dim1 ... dimN-1 slice-spec که در آن dimI ابعاد تانسور بزرگتر و dimI slice-spec باشد مشخص می کند که چه بخشی توسط تانسور پوشانده می شود تا ذخیره شود.

slice-spec به خودی خود یک است : لیست -separated: slice0:slice1:...:sliceN-1 که در آن هر sliceI است یا:

 • رشته - به این معنی که برش تمام شاخص های این بعد را پوشش می دهد
 • start,length جایی که start و length عدد صحیح هستند. در این حالت برش شاخص های length از start .

به Save نیز مراجعه Save .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • filename: باید یک عنصر واحد داشته باشد. نام فایلی که ما tensor را به آن می نویسیم.
 • tensor_names: شکل [N] . نام تنسورهایی که باید ذخیره شوند.
 • اشکال_ و_ برشها: شکل [N] . شکل ها و مشخصات برش برای استفاده در هنگام صرفه جویی در تنور.
 • data: N tensors برای ذخیره.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

SaveSlices (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::Input shapes_and_slices, :: tensorflow::InputList data)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

SaveSlices

 SaveSlices(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input filename,
 ::tensorflow::Input tensor_names,
 ::tensorflow::Input shapes_and_slices,
 ::tensorflow::InputList data
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const