جریان تنسور:: عملیات:: SaveSlices

#include <io_ops.h>

برش های تانسور ورودی را روی دیسک ذخیره می کند.

خلاصه

این مانند Save است با این تفاوت که تانسورها را می توان در فایل ذخیره شده به عنوان تکه ای از یک تانسور بزرگتر فهرست کرد. shapes_and_slices شکل تانسور بزرگتر و برشی را که این تانسور می پوشاند را مشخص می کند. shapes_and_slices باید به اندازه tensor_names عناصر داشته باشد.

عناصر ورودی shapes_and_slices باید به صورت زیر باشند:

 • رشته خالی که در این حالت تانسور مربوطه به طور معمول ذخیره می شود.
 • رشته ای به شکل dim0 dim1 ... dimN-1 slice-spec که در آن dimI ابعاد تانسور بزرگتر است و slice-spec مشخص می کند که چه قسمتی توسط تانسور پوشانده شده است تا ذخیره شود.

slice-spec خود یک لیست است : -separated: slice0:slice1:...:sliceN-1 که در آن هر sliceI یکی است:

 • رشته - به این معنی که برش تمام شاخص های این بعد را پوشش می دهد
 • start,length که در آن start و length اعداد صحیح هستند. در این صورت برش شاخص های length را که از start شروع می شوند را پوشش می دهد.

Save نیز ببینید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • نام فایل: باید یک عنصر واحد داشته باشد. نام فایلی که تانسور را روی آن می نویسیم.
 • tensor_names: شکل [N] . نام تانسورهایی که باید ذخیره شوند.
 • shapes_and_slices: شکل [N] . شکل ها و مشخصات برش هایی که باید هنگام ذخیره تانسورها استفاده کنید.
 • داده: N تانسور برای ذخیره.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

SaveSlices (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::Input shapes_and_slices, :: tensorflow::InputList data)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

SaveSlices

 SaveSlices(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input filename,
 ::tensorflow::Input tensor_names,
 ::tensorflow::Input shapes_and_slices,
 ::tensorflow::InputList data
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const