جریان تنسور:: عملیات:: RestoreSlice

#include <io_ops.h>

یک تانسور را از فایل های ایست بازیابی بازیابی می کند.

خلاصه

این مانند Restore است با این تفاوت که تانسور بازیابی شده را می توان به عنوان پر کردن تنها یک تکه از یک تانسور بزرگتر فهرست کرد. shape_and_slice شکل تانسور بزرگتر و برشی که تانسور بازیابی شده را می پوشاند را مشخص می کند.

ورودی shape_and_slice همان فرمت عناصر ورودی shapes_and_slices از SaveSlices را دارد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • file_pattern: باید یک عنصر واحد داشته باشد. الگوی فایل هایی که تانسور را از آن می خوانیم.
 • tensor_name: باید یک عنصر واحد داشته باشد. نام تانسوری که باید بازیابی شود.
 • shape_and_slice: اسکالر. شکل ها و مشخصات برش هایی که باید هنگام بازیابی تانسور استفاده کنید.
 • dt: نوع تانسوری که باید بازیابی شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • preferred_shard: اگر چندین فایل با file_pattern مطابقت داشته باشند، فهرست فایلی که ابتدا باز می شود. به مستندات مربوط به Restore مراجعه کنید.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور بازیابی شده

سازندگان و ویرانگرها

RestoreSlice (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input file_pattern, :: tensorflow::Input tensor_name, :: tensorflow::Input shape_and_slice, DataType dt)
RestoreSlice (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input file_pattern, :: tensorflow::Input tensor_name, :: tensorflow::Input shape_and_slice, DataType dt, const RestoreSlice::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
tensor

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

PreferredShard (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: RestoreSlice:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RestoreSlice .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تانسور

::tensorflow::Output tensor

توابع عمومی

RestoreSlice

 RestoreSlice(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input file_pattern,
 ::tensorflow::Input tensor_name,
 ::tensorflow::Input shape_and_slice,
 DataType dt
)

RestoreSlice

 RestoreSlice(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input file_pattern,
 ::tensorflow::Input tensor_name,
 ::tensorflow::Input shape_and_slice,
 DataType dt,
 const RestoreSlice::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

PreferredShard

Attrs PreferredShard(
 int64 x
)