از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RestoreSlice

#include <io_ops.h>

تنسور را از پرونده های ایست بازرسی بازیابی می کند.

خلاصه

این مانند Restore با این تفاوت که تنسور بازیابی شده می تواند فقط در برش یک سنسور بزرگتر ذکر شود. shape_and_slice شکل تانسور بزرگتر و برشی را که تانسور ترمیم شده می پوشاند مشخص می کند.

ورودی shape_and_slice دارای همان قالب عناصر ورودی shapes_and_slices های گزینه SaveSlices .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • file_pattern: باید یک عنصر واحد داشته باشد. الگوی پرونده هایی که از آنها تنسور را می خوانیم.
 • tensor_name: باید یک عنصر واحد داشته باشد. نام تنسور بازیابی شود.
 • شکل و برش: مقیاسی. شکل ها و مشخصات برش برای استفاده در هنگام بازیابی سنسورها.
 • dt: نوع تانسوری که باید بازیابی شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • file_pattern : فهرست پرونده برای باز کردن ابتدا اگر چندین پرونده با file_pattern مطابقت file_pattern باشد. مستندات مربوط به Restore .

بازده:

 • Output : تانسور ترمیم شده.

سازندگان و ویرانگران

RestoreSlice (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input file_pattern, :: tensorflow::Input tensor_name, :: tensorflow::Input shape_and_slice, DataType dt)
RestoreSlice (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input file_pattern, :: tensorflow::Input tensor_name, :: tensorflow::Input shape_and_slice, DataType dt, const RestoreSlice::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
tensor

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

PreferredShard (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: RestoreSlice :: Attrs

تنظیم کنندگان ویژگی اختیاری برای RestoreSlice .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تنسور

::tensorflow::Output tensor

کارکردهای عمومی

RestoreSlice

 RestoreSlice(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input file_pattern,
 ::tensorflow::Input tensor_name,
 ::tensorflow::Input shape_and_slice,
 DataType dt
)

RestoreSlice

 RestoreSlice(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input file_pattern,
 ::tensorflow::Input tensor_name,
 ::tensorflow::Input shape_and_slice,
 DataType dt,
 const RestoreSlice::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ترجیح داده شده

Attrs PreferredShard(
 int64 x
)