جریان تنسور:: عملیات:: RestoreSlice:: Attrs

#include <io_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RestoreSlice .

خلاصه

صفات عمومی

preferred_shard_ = -1
int64

توابع عمومی

PreferredShard (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر چندین فایل با file_pattern مطابقت داشته باشند، فهرست فایلی که ابتدا باز می شود.

صفات عمومی

ترجیح_شارد_

int64 tensorflow::ops::RestoreSlice::Attrs::preferred_shard_ = -1

توابع عمومی

PreferredShard

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RestoreSlice::Attrs::PreferredShard(
  int64 x
)

اگر چندین فایل با file_pattern مطابقت داشته باشند، فهرست فایلی که ابتدا باز می شود.

به مستندات مربوط به Restore مراجعه کنید.

پیش‌فرض -1 است