از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ReaderSerializeState

#include <io_ops.h>

یک سنسور رشته ای تولید کنید که حالت Reader را رمزگذاری کند.

خلاصه

همه خوانندگان از سریال سازی پشتیبانی نمی کنند ، بنابراین این امر می تواند یک خطای Unplementplemented ایجاد کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • reader_handle: به یک خواننده رسیدگی کنید.

بازده:

  • Output : تانسور حالت.

سازندگان و ویرانگران

ReaderSerializeState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

صفات عمومی

operation
state

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

دولت

::tensorflow::Output state

کارکردهای عمومی

ReaderSerializeState

 ReaderSerializeState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const