جریان تنسور:: عملیات:: ReaderSerializeState

#include <io_ops.h>

یک تانسور رشته ای تولید کنید که وضعیت یک Reader را کد می کند.

خلاصه

همه Reader ها سریال شدن را پشتیبانی نمی کنند، بنابراین می تواند یک خطای Unimplemented ایجاد کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • reader_handle: Handle to a Reader.

برمی‌گرداند:

  • Output : تانسور حالت.

سازندگان و تخریب کنندگان

ReaderSerializeState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

صفات عمومی

operation
state

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

حالت

::tensorflow::Output state

توابع عمومی

ReaderSerializeState

 ReaderSerializeState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const