tensorflow :: ops :: RealDiv

#include <math_ops.h>

x / y را برای انواع واقعی بر اساس عناصر باز می گرداند.

خلاصه

اگر x و y واقعی باشند ، این تقسیم نقطه شناور را برمی گرداند.

توجه : Div از پخش پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

RealDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

RealDiv

 RealDiv(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const