از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RefNextIteration

#include <control_flow_ops.h>

ورودی آن را برای تکرار بعدی در دسترس قرار می دهد.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • data: تنسوری که برای تکرار بعدی در دسترس قرار می گیرد.

بازده:

  • Output : همان سنسور data .

سازندگان و ویرانگران

RefNextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

RefNextIteration

 RefNextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const