جریان تنسور:: عملیات:: RefNextIteration

#include <control_flow_ops.h>

ورودی خود را برای تکرار بعدی در دسترس قرار می دهد.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • داده: تانسوری که باید برای تکرار بعدی در دسترس قرار گیرد.

برمی گرداند:

  • Output : همان تانسور data .

سازندگان و ویرانگرها

RefNextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

RefNextIteration

 RefNextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const