از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RegexFullMatch

#include <string_ops.h>

بررسی کنید آیا ورودی با الگوی regex مطابقت دارد.

خلاصه

ورودی یک سنسور رشته ای از هر شکل است. الگو یک تانسور رشته ای مقیاسی است که برای هر عنصر از تانسور ورودی اعمال می شود. مقادیر بولی (درست یا نادرست) سنسور خروجی نشان دهنده مطابقت ورودی با الگوی regex ارائه شده است.

این الگو از نحو re2 پیروی می کند ( https://github.com/google/re2/wiki/Syntax )

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • input: تنسور رشته ای برای نوشتار متن.
  • pattern: یک تانسور رشته اسکالر شامل عبارت منظم برای مطابقت با ورودی است.

بازده:

  • Output : یک تانسور بول با همان شکل input .

سازندگان و ویرانگران

RegexFullMatch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pattern)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

RegexFullMatch

 RegexFullMatch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input pattern
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const