جریان تنسور:: عملیات:: RegexFullMatch

#include <string_ops.h>

بررسی کنید که آیا ورودی با الگوی regex مطابقت دارد یا خیر.

خلاصه

ورودی یک تانسور رشته ای از هر شکلی است. این الگو یک تانسور رشته ای اسکالر است که به هر عنصر تانسور ورودی اعمال می شود. مقادیر بولی (درست یا نادرست) تانسور خروجی نشان می دهد که آیا ورودی با الگوی regex ارائه شده مطابقت دارد یا خیر.

این الگو از نحو re2 پیروی می کند ( https://github.com/google/re2/wiki/Syntax )

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: تانسور رشته ای از متنی که باید پردازش شود.
  • الگو: یک تانسور رشته اسکالر حاوی عبارت منظم برای مطابقت با ورودی.

برمی گرداند:

  • Output : یک تانسور bool با همان شکل input .

سازندگان و ویرانگرها

RegexFullMatch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pattern)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

RegexFullMatch

 RegexFullMatch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input pattern
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const