از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: Relu6

#include <nn_ops.h>

6 خطی اصلاح شده را محاسبه می کند: min(max(features, 0), 6) .

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور فعال سازی ها.

سازندگان و ویرانگران

Relu6 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

صفات عمومی

activations
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

فعال سازی ها

::tensorflow::Output activations

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

Relu6

 Relu6(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const