جریان تنسور:: عملیات:: Requantize

#include <math_ops.h>

تانسور input کوانتیزه را به output با دقت کمتر تبدیل می کند.

خلاصه

تانسور input کوانتیزه شده را با استفاده از محدوده خروجی مشخص شده با requested_output_min و requested_output_max به output با دقت کمتر تبدیل می کند.

[input_min, input_max] شناورهای اسکالر هستند که محدوده تفسیر شناور داده input را مشخص می کنند. به عنوان مثال، اگر input_min -1.0f و input_max 1.0f باشد، و با داده‌های کوانتیزه quint16 سروکار داریم، مقدار 0 در داده‌های 16 بیتی باید به صورت -1.0f تفسیر شود و 65535 به معنای 1.0f است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • input_min: مقدار شناوری که حداقل مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • input_max: مقدار شناوری که حداکثر مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • requested_output_min: مقدار شناوری که حداقل مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • requested_output_max: مقدار شناوری که حداکثر مقدار خروجی کوانتیزه شده نشان دهنده آن است.
 • out_type: نوع خروجی. باید کمی عمق کمتر از Tinput باشد.

برمی گرداند:

 • خروجی Output
 • Output output_min: مقدار requested_output_min در این خروجی کپی می شود.
 • Output output_max: مقدار requested_output_max در این خروجی کپی می شود.

سازندگان و تخریب کنندگان

Requantize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max, :: tensorflow::Input requested_output_min, :: tensorflow::Input requested_output_max, DataType out_type)

صفات عمومی

operation
output
output_max
output_min

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

output_max

::tensorflow::Output output_max

خروجی_دقیقه

::tensorflow::Output output_min

توابع عمومی

Requantize

 Requantize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input input_min,
 ::tensorflow::Input input_max,
 ::tensorflow::Input requested_output_min,
 ::tensorflow::Input requested_output_max,
 DataType out_type
)