tensorflow :: ops :: تقويت مجدد

#include <math_ops.h>

تانسور input کوانتیزه شده input به output با دقت کمتری تبدیل می output .

خلاصه

تبدیل کوانتیده input تانسور را به یک پایین دقت output ، با استفاده از طیف خروجی مشخص با requested_output_min و requested_output_max .

[input_min, input_max] هستند که محدوده تفسیر شناور داده های input کنند. به عنوان مثال ، اگر input_min -1.0f و input_max 1.0f باشد و ما با داده های کوانتیزه شده quint16 سروکار quint16 ، بنابراین مقدار 0 در داده های 16 بیتی باید به -0 f تفسیر شود و 65535 به معنای 1.0f است.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • input_min: مقدار float که حداقل مقدار ورودی کوانتیزه شده نشان می دهد.
 • input_max: مقدار float که حداکثر مقدار ورودی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • seek_output_min: مقدار float که حداقل مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • درخواست_وتپوت_مکس: مقدار float که حداکثر مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • out_type: نوع خروجی. باید عمق بیت کمتری نسبت به Tinput باشد.

بازده:

 • Output خروجی
 • Output output_min: مقدار خواسته شده_output_min در این خروجی کپی می شود.
 • Output output_max: مقدار درخواست_وتوپ_مکس در این خروجی کپی می شود.

سازندگان و ویرانگران

Requantize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max, :: tensorflow::Input requested_output_min, :: tensorflow::Input requested_output_max, DataType out_type)

صفات عمومی

operation
output
output_max
output_min

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

output_max

::tensorflow::Output output_max

خروجی_ دقیقه

::tensorflow::Output output_min

کارکردهای عمومی

تقويت مجدد

 Requantize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input input_min,
 ::tensorflow::Input input_max,
 ::tensorflow::Input requested_output_min,
 ::tensorflow::Input requested_output_max,
 DataType out_type
)