جریان تنسور:: عملیات:: ResourceApplyAdadelta

#include <training_ops.h>

"*var" را طبق طرح adadelta به روز کنید.

خلاصه

accum = rho() * accum + (1 - rho()) * grad.square(); به روز رسانی = (update_accum + epsilon).sqrt() * (accum + epsilon()).rsqrt() * grad; update_accum = rho() * update_accum + (1 - rho()) * update.square(); var -= به روز رسانی;

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • accum: باید از یک متغیر () باشد.
 • accum_update: باید از یک متغیر () باشد.
 • lr: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • rho: عامل پوسیدگی. باید اسکالر باشد.
 • اپسیلون: عامل ثابت. باید اسکالر باشد.
 • grad: گرادیان.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسورهای var، accum و update_accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

ResourceApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdadelta::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ResourceApplyAdadelta:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceApplyAdadelta .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ResourceApplyAdadelta

 ResourceApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyAdadelta

 ResourceApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdadelta::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)