جریان تنسور:: عملیات:: ResourceApplyFtrlV2

#include <training_ops.h>

"*var" را طبق طرح Ftrl-proximal به روز کنید.

خلاصه

grad_with_shrinkage = grad + 2 * l2_shrinkage * var accum_new = accum + grad_with_shrinkage * grad_with_shrinkage خطی += grad_with_shrinkage + (accum_new^(-lr_power) - accum^(-lr_power) - accum^(-lr_r_power) - accum^(-lr_r_power) - accum^(-lr_r) ^(lr_power) * lr) + 2 * l2 var = (نشانه (خطی) * l1 - خطی) / درجه دوم اگر | خطی| > l1 other 0.0 accum = accum_new

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • accum: باید از یک متغیر () باشد.
 • خطی: باید از یک متغیر () باشد.
 • grad: گرادیان.
 • lr: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • l1: تنظیم L1. باید اسکالر باشد.
 • l2: تنظیم انقباض L2. باید اسکالر باشد.
 • lr_power: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسور var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

ResourceApplyFtrlV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input l2_shrinkage, :: tensorflow::Input lr_power)
ResourceApplyFtrlV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input l2_shrinkage, :: tensorflow::Input lr_power, const ResourceApplyFtrlV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ResourceApplyFtrlV2:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceApplyFtrlV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ResourceApplyFtrlV2

 ResourceApplyFtrlV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input l2_shrinkage,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

ResourceApplyFtrlV2

 ResourceApplyFtrlV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input l2_shrinkage,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ResourceApplyFtrlV2::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)