جریان تنسور:: عملیات:: ResourceApplyMomentum

#include <training_ops.h>

"*var" را مطابق طرح حرکت به روز کنید.

خلاصه

تنظیم use_nesterov = اگر شما درست است

می خواهید از حرکت نستروف استفاده کنید.

accum = accum * تکانه + grad var -= lr * accum

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • accum: باید از یک متغیر () باشد.
 • lr: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • grad: گرادیان.
 • تکانه: تکانه. باید اسکالر باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسور var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.
 • use_nesterov: اگر True باشد، تانسور ارسال شده به درجه محاسبه، var - lr * تکانه * accum خواهد بود، بنابراین در پایان، var که دریافت می‌کنید در واقع var - lr * تکانه * accum است.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

ResourceApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum)
ResourceApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum, const ResourceApplyMomentum::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ResourceApplyMomentum:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceApplyMomentum .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ResourceApplyMomentum

 ResourceApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum
)

ResourceApplyMomentum

 ResourceApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const ResourceApplyMomentum::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)

UseNesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)