tensorflow :: ops :: ResourceApplyMomentum

#include <training_ops.h>

"* var" را مطابق با طرح حرکت به روز کنید.

خلاصه

use_nesterov را تنظیم کنید = اگر درست است

می خواهید از حرکت Nesterov استفاده کنید.

انباشت = انباشت * حرکت + درجه گرید - = لر * انباشت

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • تجمع: باید از یک متغیر () باشد.
 • lr: عامل مقیاس گذاری. باید اسکالر باشد.
 • grad: شیب.
 • حرکت: حرکت. باید اسکالر باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True ، به روزرسانی سنسورهای var و تجمع با قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.
 • use_nesterov: اگر True ، سنسور عبور داده شده برای محاسبه گراد متغیر خواهد بود - lr * حرکت * جمع می شود ، بنابراین در پایان ، varی که می گیرید در واقع var - lr * حرکت * جمع است.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ResourceApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum)
ResourceApplyMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input momentum, const ResourceApplyMomentum::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ResourceApplyMomentum :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceApplyMomentum .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ResourceApplyMomentum

 ResourceApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum
)

ResourceApplyMomentum

 ResourceApplyMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const ResourceApplyMomentum::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)

استفاده از Nesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)