جریان تنسور:: عملیات:: ResourceScatterNdUpdate

#include <state_ops.h>

updates پراکنده را برای مقادیر یا برش‌های فردی در یک داده اعمال می‌کند.

خلاصه

متغیر با توجه به indices

ref یک Tensor با رتبه P و indices Tensor رتبه Q است.

indices باید تانسور عدد صحیح باشند و شامل اندیس هایی در ref باشند. باید شکل [d_0, ..., d_{Q-2}, K] باشد که در آن 0 < K <= P .

درونی‌ترین بعد indices (با طول K ) مربوط به شاخص‌هایی به عناصر (اگر K = P ) یا برش‌هایی (اگر K < P ) در امتداد بعد K ام ref است.

updates Tensor رتبه Q-1+PK با شکل:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]].

به عنوان مثال، فرض کنید می خواهیم 4 عنصر پراکنده را به تانسور رتبه-1 به 8 عنصر به روز کنیم. در پایتون، این به روز رسانی به صورت زیر است:

  ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
  indices = tf.constant([[4], [3], [1] ,[7]])
  updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
  update = tf.scatter_nd_update(ref, indices, updates)
  with tf.Session() as sess:
   print sess.run(update)

به روز رسانی به ref به این شکل خواهد بود:

[1, 11, 3, 10, 9, 6, 7, 12]

برای جزئیات بیشتر درباره نحوه به‌روزرسانی برش‌ها tf.scatter_nd را ببینید.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ref: دسته منبع. باید از یک VarHandleOp باشد.
 • شاخص ها: A Tensor . باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تانسوری از شاخص ها به رفر.
 • به روز رسانی: یک تانسور . باید همان نوع ref را داشته باشد. تانسوری از مقادیر به روز شده برای افزودن به مرجع.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: یک bool اختیاری. پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

ResourceScatterNdUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ResourceScatterNdUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ResourceScatterNdUpdate::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ResourceScatterNdUpdate:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceScatterNdUpdate .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ResourceScatterNdUpdate

 ResourceScatterNdUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ResourceScatterNdUpdate

 ResourceScatterNdUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ResourceScatterNdUpdate::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)