از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdUpdate

#include <state_ops.h>

updates برای مقادیر یا برش های منفرد موجود در یک داده اعمال می شود.

خلاصه

متغیر با توجه به indices .

ref یک Tensor با درجه P و indices ها یک Tensor درجه Q .

indices باید عدسی صحیح باشند ، حاوی شاخص هایی در ref . باید شکل [d_0, ..., d_{Q-2}, K] که در آن 0 < K <= P

درونی ترین بعد از indices (با طول K ) مربوط به شاخص های موجود در عناصر (اگر K = P ) یا برش ها (اگر K < P ) در امتداد بعد K ref .

updates ها Tensor از درجه Q-1+PK با شکل است:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]].

به عنوان مثال ، بگویید ما می خواهیم 4 عنصر پراکنده را به یک تنسور درجه 1 به 8 عنصر به روز کنیم. در پایتون ، آن بروزرسانی به این شکل است:

  ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
  indices = tf.constant([[4], [3], [1] ,[7]])
  updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
  update = tf.scatter_nd_update(ref, indices, updates)
  with tf.Session() as sess:
   print sess.run(update)

به روزرسانی حاصل از ref به این شکل است:

[1, 11, 3, 10, 9, 6, 7, 12]

برای جزئیات بیشتر در مورد نحوه به روزرسانی برش ها ، به tf.scatter_nd مراجعه کنید.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ref: دسته منابع. باید از یک VarHandleOp باشد.
 • شاخص ها: یک تانسور . باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تنش کننده شاخص ها به ref.
 • به روزرسانی ها: یک تنسور . باید همان نوع ref باشد. تنسور مقادیر به روز شده برای افزودن به ref.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: یک بول اختیاری. به طور پیش فرض درست است. اگر درست باشد ، انتساب با قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ResourceScatterNdUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ResourceScatterNdUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ResourceScatterNdUpdate::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdUpdate :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceScatterNdUpdate .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ResourceScatterNdUpdate

 ResourceScatterNdUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ResourceScatterNdUpdate

 ResourceScatterNdUpdate(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ResourceScatterNdUpdate::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)