جریان تنسور:: عملیات:: ResourceSparseApplyAdadelta

#include <training_ops.h>

var: باید از یک متغیر () باشد.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • accum: باید از یک متغیر () باشد.
 • accum_update: : باید از یک متغیر () باشد.
 • lr: میزان یادگیری. باید اسکالر باشد.
 • rho: عامل پوسیدگی. باید اسکالر باشد.
 • اپسیلون: عامل ثابت. باید اسکالر باشد.
 • grad: گرادیان.
 • شاخص ها: بردار شاخص ها در بعد اول var و accum.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسورهای var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

ResourceSparseApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyAdadelta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input accum_update, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyAdadelta::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyAdadelta:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceSparseApplyAdadelta .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ResourceSparseApplyAdadelta

 ResourceSparseApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyAdadelta

 ResourceSparseApplyAdadelta(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input accum_update,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyAdadelta::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)