جریان تنسور:: عملیات:: ResourceSparseApplyAdagradDA

#include <training_ops.h>

ورودی‌های «*var» و «*accum» را طبق طرح آداگراد پروگزیمال به‌روزرسانی کنید.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • gradient_accumulator: باید از یک متغیر () باشد.
 • gradient_squared_accumulator: باید از یک متغیر () باشد.
 • grad: گرادیان.
 • شاخص ها: بردار شاخص ها در بعد اول var و accum.
 • lr: میزان یادگیری. باید اسکالر باشد.
 • l1: تنظیم L1. باید اسکالر باشد.
 • l2: تنظیم L2. باید اسکالر باشد.
 • global_step: شماره مرحله آموزش. باید اسکالر باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسورهای var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی‌گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

ResourceSparseApplyAdagradDA (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input gradient_accumulator, :: tensorflow::Input gradient_squared_accumulator, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input global_step)
ResourceSparseApplyAdagradDA (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input gradient_accumulator, :: tensorflow::Input gradient_squared_accumulator, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input global_step, const ResourceSparseApplyAdagradDA::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyAdagradDA:: Attrs

تنظیم کننده ویژگی اختیاری برای ResourceSparseApplyAdagradDA .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ResourceSparseApplyAdagradDA

 ResourceSparseApplyAdagradDA(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input gradient_accumulator,
 ::tensorflow::Input gradient_squared_accumulator,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input global_step
)

ResourceSparseApplyAdagradDA

 ResourceSparseApplyAdagradDA(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input gradient_accumulator,
 ::tensorflow::Input gradient_squared_accumulator,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input global_step,
 const ResourceSparseApplyAdagradDA::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)