جریان تنسور:: عملیات:: ResourceSparseApplyFtrlV2

#include <training_ops.h>

ورودی های مربوطه را در '*var' طبق طرح Ftrl-proximal به روز کنید.

خلاصه

یعنی برای ردیف هایی که برای آنها grad داریم، var، accum و linear را به صورت زیر به روز می کنیم: grad_with_shrinkage = grad + 2 * l2_shrinkage * var accum_new = accum + grad_with_shrinkage * grad_with_shrinkage linear += grad_with_shrinkage linear += grad_with_shrinkage (--accuml_rnkage) (-lr_power)) / lr * var درجه دوم = 1.0 / (accum_new^(lr_power) * lr) + 2 * l2 var = (نشانه (خطی) * l1 - خطی) / درجه دوم اگر | خطی| > l1 other 0.0 accum = accum_new

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • accum: باید از یک متغیر () باشد.
 • خطی: باید از یک متغیر () باشد.
 • grad: گرادیان.
 • شاخص ها: بردار شاخص ها در بعد اول var و accum.
 • lr: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.
 • l1: تنظیم L1. باید اسکالر باشد.
 • l2: تنظیم انقباض L2. باید اسکالر باشد.
 • lr_power: ضریب مقیاس. باید اسکالر باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True باشد، به‌روزرسانی تانسور var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

ResourceSparseApplyFtrlV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input l2_shrinkage, :: tensorflow::Input lr_power)
ResourceSparseApplyFtrlV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input l2_shrinkage, :: tensorflow::Input lr_power, const ResourceSparseApplyFtrlV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyFtrlV2:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceSparseApplyFtrlV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ResourceSparseApplyFtrlV2

 ResourceSparseApplyFtrlV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input l2_shrinkage,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

ResourceSparseApplyFtrlV2

 ResourceSparseApplyFtrlV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input l2_shrinkage,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ResourceSparseApplyFtrlV2::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل

Attrs UseLocking(
 bool x
)