از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyFtrl

#include <training_ops.h>

مطابق طرح Ftrl-proximal ، ورودی های مربوطه را در '* var' به روز کنید.

خلاصه

این برای ردیف هایی است که برای آنها grad داریم ، var ، تجمع و خطی را به صورت زیر بروزرسانی می کنیم: درجه دوم = 1.0 / (تجمع_ جدید ^ (قدرت lr) * lr) + 2 * l2 var = (علامت (خطی) * l1 - خطی) / درجه دوم اگر | خطی | > l1 else 0.0 تجمع = تجمع_ جدید

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • تجمع: باید از یک متغیر () باشد.
 • linear: باید از یک متغیر () باشد.
 • grad: شیب.
 • شاخص ها: برداري از شاخص ها در بعد اول var و تجمع.
 • lr: عامل مقیاس گذاری. باید اسکالر باشد.
 • l1: تنظیم L1. باید اسکالر باشد.
 • l2: تنظیم L2. باید اسکالر باشد.
 • lr_power: عامل مقیاس گذاری. باید اسکالر باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True ، به روزرسانی سنسورهای var و تجمع با قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ResourceSparseApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power)
ResourceSparseApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power, const ResourceSparseApplyFtrl::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyFtrl :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceSparseApplyFtrl .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ResourceSparseApplyFtrl

 ResourceSparseApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

ResourceSparseApplyFtrl

 ResourceSparseApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ResourceSparseApplyFtrl::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)