از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

#include <training_ops.h>

به روزرسانی پراکنده '* var' به عنوان الگوریتم FOBOS با میزان یادگیری ثابت.

خلاصه

این برای ردیف هایی است که برای آنها grad داریم ، var را به صورت زیر به روز می کنیم: prox_v = var - alpha * grad var = sign (prox_v) / (1 + alpha * l2) * max {| prox_v | -alpha * l1،0}

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • alpha: عامل مقیاس گذاری. باید اسکالر باشد.
 • l1: تنظیم L1. باید اسکالر باشد.
 • l2: تنظیم L2. باید اسکالر باشد.
 • grad: شیب.
 • شاخص ها: برداري از شاخص ها در بعد اول var و تجمع.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر درست باشد ، تفریق توسط قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceSparseApplyProximalGradientDescent .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

 ResourceSparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent

 ResourceSparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)