از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: رینت

#include <math_ops.h>

عدد صحیح عنصر را به x نزدیک می کند.

خلاصه

اگر نتیجه در میانه راه بین دو مقدار قابل نمایش باشد ، نمایانگر یکنواخت انتخاب می شود. مثلا:

rint(-1.5) ==> -2.0
rint(0.5000001) ==> 1.0
rint([-1.7, -1.5, -0.2, 0.2, 1.5, 1.7, 2.0]) ==> [-2., -2., -0., 0., 2., 2., 2.]

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Rint (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

رینت

 Rint(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const