از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: گرد

#include <math_ops.h>

مقادیر تنسور را به عنصر نزدیک به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند.

خلاصه

دور تا نیمه دور می شود. همچنین به عنوان گرداندن بانکداران شناخته می شود. اگر می خواهید مطابق با حالت گرد کردن سیستم فعلی گرد شوید از std :: cint استفاده کنید.

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Round (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

گرد

 Round(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const