جریان تنسور:: عملیات:: گرد

#include <math_ops.h>

مقادیر یک تانسور را از نظر عنصر به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند.

خلاصه

نیم تا زوج را گرد می کند. همچنین به عنوان گرد کردن بانکداران شناخته می شود. اگر می خواهید مطابق با حالت گرد کردن سیستم فعلی گرد کنید، از std::cint استفاده کنید.

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Round (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

گرد

 Round(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const