جریان تنسور:: عملیات:: ScalarSummary

#include <logging_ops.h>

خروجی یک بافر پروتکل Summary با مقادیر اسکالر.

خلاصه

tags و values ورودی باید شکل یکسانی داشته باشند. خلاصه تولید شده دارای یک مقدار خلاصه برای هر جفت برچسب-مقدار در tags و values است.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • برچسب ها: برچسب ها برای خلاصه.
  • مقادیر: همان شکل تگ ها. مقادیر برای خلاصه

برمی‌گرداند:

  • Output : اسکالر بافر پروتکل Summary سریال.

سازندگان و ویرانگرها

ScalarSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tags, :: tensorflow::Input values)

صفات عمومی

operation
summary

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خلاصه

::tensorflow::Output summary

توابع عمومی

ScalarSummary

 ScalarSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tags,
  ::tensorflow::Input values
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const