از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: خلاصه Scalar

#include <logging_ops.h>

بافر پروتکل Summary را با مقادیر اسکالر تولید می کند.

خلاصه

tags و values ورودی باید شکل یکسانی داشته باشند. خلاصه تولید شده دارای ارزش خلاصه ای برای هر جفت ارزش tags در tags و values .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • برچسب ها: برچسب های خلاصه.
  • مقادیر: همان شکل برچسب ها است. مقادیر خلاصه

بازده:

  • Output : اسکالر. بافر پروتکل Summary سریال

سازندگان و ویرانگران

ScalarSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tags, :: tensorflow::Input values)

صفات عمومی

operation
summary

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خلاصه

::tensorflow::Output summary

کارکردهای عمومی

خلاصه Scalar

 ScalarSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tags,
  ::tensorflow::Input values
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const