جریان تنسور:: عملیات:: SegmentMax

#include <math_ops.h>

حداکثر را در امتداد بخش های یک تانسور محاسبه می کند.

خلاصه

برای توضیح بخش ها ، بخش تقسیم بندی را بخوانید.

تانسوری را به گونه‌ای محاسبه می‌کند که \(output_i = (data_j)\) که در آن max بیش از j باشد به طوری که segment_ids[j] == i .

اگر حداکثر برای یک بخش مشخص شناسه i خالی باشد، output[i] = 0 .

مثلا:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_max(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[4, 3, 3, 4],
#      [5, 6, 7, 8]]

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • segment_ids: یک تانسور 1 بعدی که اندازه آن برابر با اندازه بعد اول data است. مقادیر باید مرتب شوند و قابل تکرار باشند.

برمی گرداند:

  • Output : شکلی مشابه داده دارد، به جز بعد 0 که دارای اندازه k ، تعداد قطعات است.

سازندگان و تخریب کنندگان

SegmentMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

SegmentMax

 SegmentMax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const