از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: V2 را انتخاب کنید

#include <math_ops.h>

TODO: افزودن سند

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

SelectV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input condition, :: tensorflow::Input t, :: tensorflow::Input e)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

V2 را انتخاب کنید

 SelectV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input condition,
  ::tensorflow::Input t,
  ::tensorflow::Input e
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const