جریان تنسور:: عملیات:: انتخاب V2

#include <math_ops.h>

TODO: سند را اضافه کنید.

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و تخریب کنندگان

SelectV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input condition, :: tensorflow::Input t, :: tensorflow::Input e)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

انتخاب V2

 SelectV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input condition,
  ::tensorflow::Input t,
  ::tensorflow::Input e
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const