جریان تنسور:: عملیات:: سلو

#include <nn_ops.h>

محاسبه خطی نمایی مقیاس شده: scale * alpha * (exp(features) - 1)

خلاصه

اگر < 0، scale * features دیگر.

برای استفاده همراه با `initializer = tf.variance_scaling_initializer(factor=1.0, mode='FAN_IN') . For correct dropout, use .

به شبکه‌های عصبی خود عادی‌سازی مراجعه کنید

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور فعال سازی.

سازندگان و ویرانگرها

Selu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

صفات عمومی

activations
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

فعال سازی ها

::tensorflow::Output activations

عمل

Operation operation

توابع عمومی

سلو

 Selu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const