از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: سلو

#include <nn_ops.h>

محاسبات خطی نمایی scale * alpha * (exp(features) - 1) : scale * alpha * (exp(features) - 1)

خلاصه

اگر <0 ، scale * features دیگری دارد.

همراه با "initializer = tf.variance_scaling_initializer (فاکتور = 1.0 ، حالت =" FAN_IN ") استفاده شود . For correct dropout, use tf.contrib.nn.alpha_dropout . For correct dropout, use .

به شبکه های عصبی خود عادی سازی مراجعه کنید

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور فعال سازی ها.

سازندگان و ویرانگران

Selu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

صفات عمومی

activations
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

فعال سازی ها

::tensorflow::Output activations

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

سلو

 Selu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const