جریان تنسور:: عملیات:: SerializeTensor

#include <parsing_ops.h>

یک Tensor را به یک Proto سریال TensorProto تبدیل می کند.

خلاصه

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : یک پروتوی سریالی TensorProto از تانسور ورودی.

سازندگان و ویرانگرها

SerializeTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)

صفات عمومی

operation
serialized

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

سریالی شده

::tensorflow::Output serialized

توابع عمومی

SerializeTensor

 SerializeTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const