از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SerializeTensor

#include <parsing_ops.h>

تبدیل یک تنسور به یک سریال اولیه TensorProto.

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

  • Output : یک سریال TensorProto از سنسور ورودی.

سازندگان و ویرانگران

SerializeTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)

صفات عمومی

operation
serialized

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

سریال سازی شده

::tensorflow::Output serialized

کارکردهای عمومی

SerializeTensor

 SerializeTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const