جریان تنسور:: عملیات:: Sharded Filename

#include <io_ops.h>

یک نام فایل خرد شده ایجاد کنید.

خلاصه

نام فایل به صورت printf فرمت شده است

s-%05d-of-%05d، نام پایه، قطعه، num_shards.

استدلال ها:

برمی گرداند:

  • Output : تانسور نام فایل.

سازندگان و ویرانگرها

ShardedFilename (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input basename, :: tensorflow::Input shard, :: tensorflow::Input num_shards)

صفات عمومی

filename
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

نام فایل

::tensorflow::Output filename

عمل

Operation operation

توابع عمومی

Sharded Filename

 ShardedFilename(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input shard,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const