از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ShardedFilespec

#include <io_ops.h>

یک الگوی glob متناسب با همه نام های پرونده های خرد شده ایجاد کنید.

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور نام پرونده.

سازندگان و ویرانگران

ShardedFilespec (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input basename, :: tensorflow::Input num_shards)

صفات عمومی

filename
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

نام فایل

::tensorflow::Output filename

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ShardedFilespec

 ShardedFilespec(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const