جریان تنسور:: عملیات:: سیگموئید

#include <math_ops.h>

سیگموید x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

خلاصه

به طور خاص، y = 1 / (1 + exp(-x)) .

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

Sigmoid (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

سیگموئید

 Sigmoid(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const