جریان تنسور:: عملیات:: امضا کردن

#include <math_ops.h>

نشانه یک عدد را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

خلاصه

y = sign(x) = -1 اگر x < 0 ; 0 اگر x == 0 ; 1 اگر x > 0 .

برای اعداد مختلط، y = sign(x) = x / |x| اگر x != 0 ، در غیر این صورت y = 0 .

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Sign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

امضا کردن

 Sign(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const