از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: امضاء کردن

#include <math_ops.h>

نشانه ای از علامت علامت عددی را برمی گرداند.

خلاصه

y = sign(x) = -1 اگر x < 0 ؛ 0 اگر x == 0 ؛ 1 اگر x > 0 باشد.

برای اعداد مختلط ، y = sign(x) = x / |x| اگر x != 0 ، در غیر این صورت y = 0 .

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Sign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

امضاء کردن

 Sign(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const