از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: گناه

#include <math_ops.h>

سینوس x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک سنسور ورودی ، این عملکرد سینوی هر عنصر در سنسور را محاسبه می کند. دامنه ورودی (-inf, inf) و دامنه خروجی [-1,1] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10, float("inf")])
  tf.math.sin(x) ==> [nan -0.4121185 -0.47942555 0.84147096 0.9320391 -0.87329733 -0.54402107 nan]
  

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Sin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بله

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

گناه

 Sin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const